Quest-Asyra pro

Quest/Asyra pro

Hoe werkt het?
De Quest/Asyra Pro-software bevat digitaal gecodeerde informatie die gerelateerd is aan een hele reeks van gezondheidsfactoren die in elektromagnetische signalen in de Quest/Asyra Pro-hardware worden omgezet tijdens de test. Doordat de cliënt de twee messing cilinders met een laag voltagecircuit vasthoudt, wordt de reactie van het lichaam op die signalen geregistreerd doordat veranderingen in de elektrische weerstand van de huid gemeten worden. Deze informatie wordt teruggekoppeld naar de software en vervolgens verschijnt er op het computerscherm een verslag van de reacties.


De testplaat
De testplaat van de Quest/Asyra pro kan informatie (frequenties) lezen en afgeven. Zo worden de juiste frequenties in de laserpen en in flesjes met een oplossing van water en alcohol geladen. Ook kunnen meegebrachte supplementen en medicijnen worden getest om te kijken of ze goed voor u zijn.


Bio-energetisch testen.
De Quest/Asyra Pro-test is een voorbeeld van een proces dat we bio-energetisch testen noemen. De puurste vorm van bio-energetisch testen is om daadwerkelijk ‘een vraag te stellen aan het lichaam’ en het antwoord direct vanuit de eigen fysiologie van het lichaam te krijgen, zonder de centra van bewustzijn en taal in de hersenen aan te spreken. Kinesiologie is een andere vorm van bio-energetisch testen.

er wordt een vraag gesteld terwijl de cliënt een object of een substantie vasthoudt. De reactie, weergegeven als veranderingen in de contractiele kracht van de skeletspieren, wordt manueel gecheckt door de arts/therapeut. De leugendetectortest is een technologie die gebruik maakt van de elektrische reactie van de huid, zoals die ook gebruikt wordt door de Quest/Asyra Pro. In dit geval veranderen de gedragspatronen door een prikkeling van de zenuwen, opgewekt door het vertellen van een leugen (tenzij men uiteraard zeer goed geoefend is). Een andere informatieve vergelijking is het fenomeen ‘ideo-motorresponse’, dat in de hypnotherapie wordt toegepast. Als een persoon in een trance is, kan er een aantal vooraf gedefinieerde reactiepatronen worden geobserveerd (zoals de ene vinger of de andere optillen, wat gebeurt zonder bewuste inspanning) om reacties te krijgen op vragen waaraan de persoon geen bewuste herinnering heeft. Deze methode kan gebruikt worden om herinneringen uit het onderbewuste te herstellen. In het onderbewuste zijn al onze ervaringen opgeslagen, ongeacht of we ze in normaal bewustzijn wel of niet kunnen herinneren.

Deze voorbeelden hebben allen overeenkomsten met de Quest/Asyra Pro-test, maar deze laatste gaat een stap verder. De taken of vragen worden gepresenteerd als een elektromagnetisch signaal in plaats van in woorden. Wat de Quest/Asyra Pro werkelijk onderscheidt van manuele methodes en van menig ander apparaat op de markt, is de kundigheid en de dertig jaar ervaring in het verzamelen en verfijnen van digitaal gecodeerde methodes en in het verbeteren van de technologie voor het registreren van de reacties. Het nieuwste Quest/Asyra Pro-systeem kan een groot aantal taken in een aantal  minuten uitvoeren en daarbij een breed beeld schetsen van het energetisch functioneren en de lichamelijke reacties van de cliënt.


Wat wordt er bedoeld met ‘energetisch’ in de context van een gezondheidstest?
Het woord ‘energetisch’ is niet op strikte wijze gerelateerd aan energie zoals het in de natuurkunde wordt toegepast. In plaats daarvan gebruiken we de term losjes om te refereren aan aspecten van het menselijk functioneren die niet alleen biomechanisch (zoals gewrichten, spieren en beweging) of biochemisch (voedingsstoffen, proteïnen, hormonen en oxidatie) zijn. Het functioneren van het menselijk lichaam wordt geregeld door informatiesignalen. Sommigen, zoals de instructies voor het maken van proteïnen die gecodeerd zijn in DNA, worden herkend door de moderne wetenschap. De epigenetische factoren (hoe onze levenservaringen onze genen beïnvloeden) begint men nu pas te begrijpen. De mogelijkheid bestaat dat er nog andere communicatiemechanismes actief zijn die nog niet wetenschappelijk zijn verklaard. Biologie is een erg jonge wetenschap.


Is de Quest/Asyra Pro een diagnostisch apparaat?
Laten we duidelijk zijn over definities. ‘Diagnose’ komt uit het Grieks en betekent ‘onderscheiden’. In de moderne, medische context betekent dit dat men uitgaat van een serie symptomen die de patiënt beschrijft. Vervolgens wordt bepaald of deze symptomen horen bij ziekte A, ziekte B of misschien ziekte C. Op deze manier kan de arts/therapeut de juiste behandeling kiezen. Het is belangrijk dat hij het bij het juiste eind heeft omdat de behandeling van ziekte A negatieve consequenties kan hebben voor een patiënt met ziekte B, zeker als het operatief is.
De Quest/Asyra Pro-test diagnosticeert niet op deze manier. Het presenteert een complete serie van geïndividualiseerde reacties op een serie taken die in de test zijn ingegeven op een bepaald punt in de tijd. De informatie kan vaak gebruikt worden om een traditionele diagnose te helpen ondersteunen, maar kan tegelijkertijd ook een andere behandelmethode voorstellen.


Wat betekenen de resultaten dan precies?
Het enige definitieve en onveranderde aspect in het interpreteren van de testresultaten is als volgt: als er een item naar boven komt als zijnde uit balans (meestal een rode of gele indicatie ten opzichte van het item in de lijst van remedies), dan zal het lichaam profiteren van verdere blootstelling aan de informationele signatuur van dat item. In andere woorden, het lichaam heeft een bepaalde reactie gegeven. Deze wordt gemeten door middel van de elektrische weerstand van de huid op een prikkel van een bepaalde informationele signatuur. Verdere blootstelling aan deze informationele signatuur zal het lichaam ondersteunen om er op een ander tijdstip beter mee om te gaan. Laten we een paar parallellen nader beschouwen. Eerst vanuit de immunologie: de introductie van een pathogeen micro-organisme veroorzaakt in eerste instantie weerstand in het lichaam, mogelijk zelfs een serieuze acute reactie. Maar zodra de informatie verwerkt is in het immuunsysteem, leert het lichaam om een volgende keer beter om te gaan met dat specifieke patroon. Ten tweede, vanuit de psychologie: een arts/therapeut heeft een rustig gesprek met een cliënt en noemt hierbij een gebeurtenis. De cliënt begint te huilen want er is een gevoelige snaar geraakt. In het daaropvolgende gesprek worden de gevoeligheden eruit gehaald en in een context geplaatst. In beide gevallen heeft een herhaling van informatie het lichaam in staat gesteld om zich krachtiger aan zijn omgeving aan te passen.
De Quest/Asyra Pro-test identificeert een serie items waaruit lichaam en geest voordeel kunnen halen door te leren zich beter aan te passen. Dit kan een zeer grote variatie aan items zijn, zoals bijvoorbeeld voedsel items, pathogenen, emotionele patronen, reacties op kleur en farmaceutische substanties.


Komen testresultaten overeen met symptomen?
Het antwoord hierop is 'soms wel, soms niet'. Het is altijd geruststellend voor artsen/therapeuten en cliënten als de klachten van de cliënt worden bevestigd door de testresultaten, en misschien zelfs nog wel meer als het gaat om dingen die in eerste instantie bewust of onbewust niet zijn genoemd. Bij bijna elk consult komen wel een aantal van dat soort niet-genoemde items naar boven. Soms zijn het ‘spelden in een hooiberg’ met een exacte match tot een eerdere diagnose die vanuit duizenden items in de database gekozen is. Als arts/therapeut is het verleidelijk om deze items als bewijs van de effectiviteit van het apparaat naar voren te schuiven. Maar dat zou niet juist zijn. De echte waarde van een bio-energetisch testsysteem is om onderliggende patronen zichtbaar te maken die bijdragen om de dynamiek van een toestand te veranderen. Deze patronen zijn per definitie zelf geen symptomen en kunnen worden herkend als dingen die wel of niet nauw gerelateerd zijn aan een symptoom. De staat van gezondheid van een cliënt kan gezien worden als een complexe 3-dimensionale vorm waarvan we altijd maar een 2-dimensionaal beeld kunnen krijgen. Als we meerdere beelden vanuit verschillende perspectieven combineren, krijgen we een beter beeld van de vorm als geheel. Als we een client willen ondersteunen in het veranderen van patronen die door de jaren heen in het lichaam zijn verankerd, kan dit proces gezien worden als het wegpellen van lagen. Quest/Asyra Pro’s bio-genetische test, speciaal de uitgebreide analyse als centrale factor in het systeem, maakt de prioriteiten voor genezing van het lichaam zichtbaar. Deze prioriteiten kunnen wel of niet overeenkomen met het belangrijkste symptoom dat beschreven wordt door de cliënt. Wanneer we meer lagen wegpellen, komen andere aspecten van gezondheidsproblemen naar voren die genezen moeten worden en vervolgens zullen de symptomen verdwijnen volgens Herring’s wet van genezing.


Zijn testresultaten herhaalbaar?
Bijna nooit zal een test, die twee minuten later wordt herhaald, dezelfde serie antwoorden geven als de eerste keer. Dit is een lastig punt. Het systeem geeft de lichamelijke reactie weer op informationele prikkels. Omdat de reactie op informatie onmiddellijk volgt, zal het antwoord op dezelfde vragen anders zijn als de test opnieuw wordt uitgevoerd. Dat wil niet zeggen dat een fysiek symptoom verdwenen is, maar dat lichaam en geest informatie hebben opgeslagen en zich kunnen aanpassen op de manier die het beste lijkt. Het kan een tijdje duren voordat de aanpassing een fysieke verandering teweeg brengt. Zo kan het ook voorkomen dat dezelfde informatie een aantal keer aan het lichaam moet worden aangeboden als omgevingsaspecten van de cliënt of gewoontegedrag dit overschreeuwen. De remedie waar eigenschappen aan toegevoegd zijn, helpt in dit proces.


Wetenschappelijke informatie
De technologie van de Quest/Asyra Pro heeft zich al bewezen in het gebruik door artsen, natuurgeneeskundigen, tandartsen, voedingsdeskundigen en andere gezondheidstherapeuten. Het Asyra/Quest-systeem is wetenschappelijk onderzocht in de Jeppsen-Osguthorpe studie. Alan Jeppsen (doctor in de Geneeskunde) en Steven G. Osguthorpe (doctor in de Natuurgeneeskunde) hebben een onderzoek gedaan met een groep van 500 patiënten. Het ging hierbij om een zogenaamde dubbelblinde studie, er waren 500 patiënten met een subfysiologische Hypothyroid functie en een controlegroep van 100 personen. De correlatie tussen klinische laboratorium onderzoeken en de EDS metingen (Electrodermaal) heeft laten zien dat de Asyra bijzonder nauwkeurig is, een nauwkeurigheid van 99,5% met een p < 0,005.